Privacy policy

De gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover. Ook wordt uitgelegd welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. Verwerken van persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van verschillende gemeentelijke taken heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. Het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens noemen we ‘verwerken’. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw:

 • Naam

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

2. Bijzondere persoonsgegevens

In sommige gevallen worden er ook ‘bijzondere’ of ‘gevoelige’ gegevens verwerkt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uw:

 • Gegevens over uw gezondheid

 • Inkomensgegevens

 • Burgerservicenummer (BSN)

Deze gegevens zijn natuurlijk gevoelig en zijn wettelijk extra beschermd.

3. Verwerkingsdoelen

De gemeente gebruikt uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een bepaalde taak uit te kunnen voeren. Enkele voorbeelden zijn:

 • Het uitvoeren van publiekrechtelijke taken binnen het sociaal domein (aanvraag WMO, aanvraag jeugdhulp, aanvraag in het kader van de Participatiewet).

 • Het afhandelen van betalingen.

 • Het maken van een afspraak om een paspoort aan te vragen.

 • Om contact met u op te kunnen nemen na een melding openbare ruimte.

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens zolang het nodig is om haar taken te kunnen uitvoeren. Daarna moeten de gegevens vernietigd worden. In veel gevallen is de gemeente echter verplicht om persoonsgegevens een bepaalde periode te bewaren. Die verplichting komt voort uit verschillende wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Archiefwet.

5. Delen met derden

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met andere organisaties als de gemeente hiertoe wettelijk verplicht is, als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Daarnaast komt het voor dat derden persoonsgegevens verwerken in opdracht van de gemeente. Met deze organisaties wordt een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Twenterand blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

6. Beveiliging

De gemeente Twenterand neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

7. Cookies

Twenterand.nl maakt gebruik van SIManalytics-cookies. Hiervoor wordt uw IP-adres geanonimiseerd geregistreerd. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden. Met SIM is een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor de gegevens door SIM niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.

8. Uw rechten

Als inwoner heeft u het recht om na te gaan wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. U kunt bijvoorbeeld vragen om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link) kunt u lezen wat deze privacyrechten betekenen. Politiegegevens, die onze handhavers (ook wel: bijzondere opsporingsambtenaren, boa’s) verwerken in strafrechtelijke onderzoeken, worden volgens de speciale privacyregels van de Wet politiegegevens (Wpg)(externe link) behandeld.

Wilt u gebruik maken van het recht op inzage? Gebruik dan hiervoor dit online formulier. U melden aan de balie van het stadhuis mag ook. Het is belangrijk dat u kunt bewijzen dat de gegevens die u wilt inzien echt van u zijn. Daarom moet u bij het ophalen en aanvragen van de gegevens uw geldige identiteitsbewijs meenemen.

U mag alleen uw eigen persoonsgegevens inzien en die van minderjarige kind(eren) waarvan u de gezaghebber bent. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij uw inzageverzoek weigeren. 

Basisregistratie Personen

De belangrijkste verzameling van persoonsgegevens binnen de gemeente vindt plaats in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u bijvoorbeeld trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit geregistreerd. Via www.mijn.overheid.nl(externe link) kunt u controleren hoe u bij de gemeente geregistreerd staat. Naast de gemeente kunnen ook andere soorten organisaties uw persoonsgegevens uit de BRP gebruiken. Welke organisaties dit zijn kunt u terugvinden via www.wiekrijgtmijngegevens.nl(externe link).

Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag de gemeente om uw gegevens niet door te geven (geheimhouding). Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl(externe link).

9. Cameratoezicht

In de gemeente Twenterand wordt cameratoezicht gebruikt voor het handhaven van de openbare orde in de publieke ruimte. De gemeente is zich ervan bewust dat cameratoezicht een inbreuk kan zijn op uw privacy. Daarom maakt de gemeente zorgvuldige afwegingen over of, waar en hoe lang cameratoezicht wordt gebruikt. Dat gebeurt alleen als het dringend nodig is voor het handhaven van de openbare orde. Dus in het belang van uw veiligheid. U kunt daarbij denken aan het gemeentehuis, de werf of andere publieke en vrij toegankelijke locaties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van vaste en van mobiele camera-apparatuur. De burgemeester wijst locaties aan waar cameratoezicht wordt ingezet en bepaalt voor hoe lang dat gebeurt.

10. Privacybeleid

Hoe de gemeente Twenterand omgaat met persoonsgegevens staat in het privacybeleidskader. Het gemeentelijk privacybeleid geldt op alle taken en processen waar de gemeente voor verantwoordelijk is.

11. Vragen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of in het algemeen over de bescherming van uw persoonsgegevens? Bent u het ergens niet mee eens of denkt u dat er mogelijk sprake is van een datalek? U kunt dan contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Twenterand (zowel voor de AVG als de Wpg). Stuur een e-mail naar: fg@twenterand.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder met uw vraag of klacht. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.(externe link)

Gemeente Twenterand
Juni 2021